Ga naar hoofdinhoud

Onze missie

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.

Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat we hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken.

Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

WEGWIJZER 1: Creatief = gevarieerd leren en goed onderwijzen

We zorgen ervoor dat kinderen vanuit ervaringen kunnen leren. Daarbij worden creatieve oplossingen aangemoedigd. Als leerlingen zich goed voelen en betrokken zijn bij het klasgebeuren, kunnen ze pas echt goed leren.

We vergeten daarbij niet dat automatisering van bepaalde technieken heel belangrijk is.

We bieden alle kinderen kansen om volgens hun eigen mogelijkheden, rekening houdend met eigen interesses, te kunnen leren. Eigen initiatief wordt gestimuleerd. We leren kinderen stap voor stap studeren, met aandacht voor planmatig werk. Actief leren krijgt binnen het onderwijsproces de voorkeur.

Tussen de klassen wordt overlegd over het schoolleven. Dit zorgt voor samenhang, zowel tussen parallelle klassen, als tussen opeenvolgende jaren.

We zoeken steeds naar een gezond evenwicht tussen alle domeinen van de ontwikkeling. Niet alleen het hoofd, maar het hele kind is belangrijk.

WEGWIJZER 2: Hedendaagse Christelijke beleving

We brengen onze christelijke normen en waarden op een eigentijdse manier over bij onze kinderen. Deze waarden uiten zich in het voorleven ervan en door aandacht te hebben voor christelijke beleving doorheen het schoolleven. We hebben hierbij respect voor ieders persoonlijk geloof en overtuiging.

Onze school is geworteld in de parochie. Daar werken we dan ook nauw mee samen.

De algemene zorg voor onze kinderen en leerkrachten in christelijk perspectief noemen we pastoraal.

WEGWIJZER 3: Met sterke teamspirit

Als team proberen we steeds in een open sfeer met elkaar te communiceren.

Dit doen we in overleg met de parallelcollega en ook met de leerkrachten van de lagere en hogere klassen.

De gemaakte afspraken worden door ieder nageleefd en gerespecteerd.

Door beroep te doen op elkaars talenten proberen we zo steeds verder te groeien.

We bouwen aan dit teamgevoel door op regelmatige basis een gezamenlijke, vrijblijvende activiteit te doen.

WEGWIJZER 4: Toekomstgericht opvoeden

Bij ons staat niet enkel het ‘leren’ centraal. Samen met de ouders willen we bouwen aan een toekomstgerichte maatschappij.

We streven ernaar om de kinderen weerbaar te maken met aandacht voor belangrijke waarden.
We leren de kinderen kritisch te zijn, om vervolgens een eigen keuze te kunnen maken.

WEGWIJZER 5: Zorg voor elk kind

Vanuit onze christelijke levensvisie werkt het team zó met de kinderen, dat bij het onderwijsgebeuren alle domeinen van de ontwikkeling aan bod komen.

Ons team benadert de kinderen met een positieve en optimistische ingesteldheid. We bekijken ook het toekomstperspectief van de kinderen vanuit deze grondhouding.

Aan elk kind willen we hulp op maat bieden door tijdig zorgen te signaleren, te analyseren en gedifferentieerde hulp te bieden. Door preventief te werken, proberen we zorgen te vermijden.

Bij bijzondere acties met kinderen (onderzoeken, individuele handelingsplannen, begeleidingsplannen, …) informeren we steeds de ouders om vanuit een positief overleg tot afspraken te komen die de verdere ontwikkeling van het kind ten goede komen.

De school stimuleert bij leerkrachten de mogelijkheid om nascholingen te volgen om hen deskundiger te maken in de specifieke noden van de leerlingen die bijzondere zorg behoeven.

De leerkrachten maken werk van de samenwerking met een ruim netwerk van hulpverleners.

Nieuwe kleuters en leerlingen worden hartelijk onthaald. Er is aandacht voor overstap van kleuter naar lager, van lager naar secundair onderwijs.

WEGWIJZER 6: Contact met ouders

Kinderen harmonieus opleiden kunnen we slechts in nauwe samenwerking met de ouders. Daarom zijn er oudercontacten waar we vanuit een positieve ingesteldheid ouders, als volwaardige partners in het schoolse opvoedingsproces van hun kind, betrekken.

De school en de ouders informeren elkaar op een eerlijke, duidelijke en inlevende manier over het kind.

Ouders kunnen individueel of vanuit de ouderraad constructief meewerken en meedenken aan de schoolwerking. Daarbij maakt de school graag gebruik van talenten en ervaringen bij ouders of grootouders.

Wij verwachten van onze ouders dat zij de leerkrachten ondersteunen bij het leer- en opvoedingsproces.

WEGWIJZER 7: School in ontwikkeling

We zijn een school in ontwikkeling. Dit betekent dat we open staan voor vernieuwingen en nemen hieruit de beste elementen op. Daarom doen we aan permanente vorming. We houden eerlijke zelfevaluaties waarbij we alle schoolparticipanten betrekken. We ontwikkelen ons verder in functie van onze visie.

WEGWIJZER 8: Gezond en fit

Een gezonde geest in een gezond lichaam is voor ons een belangrijk principe. Daarom hebben we oog voor gezonde voeding en voor fysieke, psychische en emotionele gezondheid. We leren over gezondheid en proberen dit in de praktijk om te zetten. Hierbij houden we rekening met ieders fysieke kwaliteiten en beperkingen. Sporten moedigen we steeds aan.